אלהים
וכל עצי השדה ימחאו כף.125
שקר הסוס לתשועה 120
אדם איש גבר אנוש
הבדלה 121
כסא אקרא
ימינך פשוטה לקבל שבים
שתי אותות ליהודי
כנור דוד
יתגדל ויתקדש שמיה רבא
אמת אתם.124
וזאת התורה
בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה
ממזרח שמש עד מבואו
זוג
צמאה לך נפשי כאיל תערוג
קבלה
אורות וכלים
לכל איש יש שם
לשם יחוד קדוש ברוך הוא ושכינתיה
שלשה מרחיבין דעתו של אדם
שערי דמעה לא ננעלו
ארבעה צריכים להודות הגומל
והנשאו פתחי עולם
ועלו מושיעים בהר ציון
אשה היא הלחם
שמע ישראל
ענני
כסא דוד בחומת ירושלים
השתקפות בגביע

ברוך השם

Canvas Print 
להזמנה 058-430-9916

גשר יהוה
חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת
בית
בהעלותך את הנרות
אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו
85 קרש למשכן
70 מלכות פה תורה שבעל פה
83 ארבע ערים
60 בית יעקב
את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח
ישמחו השמים ותגל הארץ
קוה אל השם
69 עץ
73 אור ועוד אור ואהבת
א.דם
בית הכנסת  דורטמונט
תיקון הכללי
75 ישראל מלאין זכויות כרימון
76 דירה בתחתונים
65 הנר והשמש
72   ומפתחות החיצונות לא מסרו לו
71 הר שדה ובית
 

 ברוך השם

יתרון הציור מהמצלמה

ציור האור הגנוז

אור החיים

 ציור יוצר צורי

    

רחל
תפילת שמונה עשרה
נשר על גג
נר לרגלי דברך
זבולן ויששכר
מקוה הארי הקדוש בצפת
מערת הצדיק
הגבהה
רחוב כנסת ישראל
הולכים לשמוע קידוש
כתר לקידוש
ממית עצמו עליה
ברחמים תשוב
קרון החיים
יהודי
אריה יהודה
בדרך לעקידה
כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף
דלתות שערי מזרח
אחכה לו
נפשנו כצפור
שלישי יבנה
סמך במילוי
עלית קיר
כלים ריקים אל תמעיטי
21 שויתי
דבק טוב
בית הכנסת פסגת העולם
בית הלחמי
אותיות החקיקה
על התורה העבודה וגמילות חסדים
שלש אבנים בונות שש בתים
ניצוץ
לאה
 

ברוך השם

היה מכוסה ממני

וישבתי עצמי

 להבין

מה יהוה צייר

במכחול שלי

תשורה לשושנה זלצהאור ע"ה
ההיכל
מרגיש
בית הורי
מודה אני לפניך מלך חי וקיים
צפור גבהה מאד
סוס עץ
התעלות
על ימינו תשיר בגינו
ויוצא ישראל מתוכם
מילוט
אור מקיף
להיות לי אחד
בית בהר
פרה אדומה
פינה
ההיכל הקטן
איש היד
סובב בעולם
סוגר על החושך
פותח אל האור
 

  ברוך השם  

הדפס שני מידתי 

חינם. בשמחה 

יי' חפץ למען צדקו 

יגדיל תורה ויאדיר