חיפוש

לכל איש יש שם

ברוך השם

השיר של זלדה

עוסק באיש ובשמו

שהנהגתיו נתנו לו שם

ושמו גורם הנהגותיו

ביצירה לקחתי המימרא

למקום הלב היהודי

שם נבנה האלהים הפרטי

שהזולת לא יכיר לעולם

המילה לכל

מלמדת על הכלל

השם אחד ושמו אחד

לכל היהודים

כל ישראל

חק וזמן נתן להם

ליהודים

שלא ישנו את תפקידם

ששים ושמחים

לעשות רצון קונם

פועל אמת שפעולתו אמת

לכל = פ

שכחם בפיהם

תפילה ולימוד

התואר איש

מלמד על איכות הזיווג

איש הוא שבח הטובה

שעלה ממדרגת גבר ואנוש

אלא שאיש רחוק

מבת זוג שלמה

וצריך למדרגת

אדם

כנוסק ממריא

מעולם הבריאה

לאצילות

משה

נקרא איש

על שפרש

ומדבר בשכינא

אינו בגדר אדם

הבונה עדי עד

ושכנתי בתוכם

איש ישא שיא אשי יאש שאי

א ש ה

פיה פתחה בחכמה

בכח מה

כח אדם

כאניות סוחר

ממר חק

תביא לחמה

יש הבינה א יש

לזאת יקרא אשה

כי מאיש

לקחה זאת

הנצו הרמונים נתנו ריח

שמתני מרכבות שנאן

עורי צפון ובואי תימן

יין הרקח עסיס ארגמן

בינה ומלכות

והיה יהוה למלך

על כל הארץ

בינה ביהנ בנהי בניה בהינ בהני

יבהנ יבנה יהנב יהבנ ינבה ינהב

נהבי נהיב ניבה ניהב נבהי נביה

הניב הנבי הבינ הבני הינב היבנ

לב היהודי הוא השם

בית המקדש הפרטי

מלא איכויות היחיד

ואין אותיות יכולות

להחצינו

השם

עומקים חבוים

ומי שומע

מי יודע לשמוע

ומי רוצה לשמוע בכלל

השם השומע לי

הכל יכול שלי

הבלתי בעל גבול שלי

האוהב אותי

ללא תנאי וסיבה

המקבל אותי

בכל מצב

רוח השם בלב

ערוץ יהודי ישיר

ישראל

ישר אל

ככל שידבר עמו

ישחק

הערלה הדקה שבלב

וישיג ליבי אומר לי

וודאי

לכל איש יש שם

לתודה

הלל ושבח

אזמרה לאלוהי

בעודי

אשרינו מה טוב חלקנו

ומה נעים גורלנו

עד המיטב

כל הנשמה תהלל יה הללויה

נשמת כל חי תברך את שמך

יהוה אלהינו