Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

סכה כסה הכס

January 11, 2018

 

 

ערב חג הסכות תשעז

החלה עבודת השמחה

מגן מלך

כתר סוכת דוד 

עולים מדרגה

במאזניים לעלות

אור חדש על ציון תאיר 

דפנות אור הסובב

בנין עדי עד

יפה נוף הסוכה גימ' 136

משוש כל הארץ

כפות תמר

מאמא רחל

ואורות יסכה

שהכל סוכין ביפיה

דירת ארעי גימ' 281 פאר 

תפלין אמת אתם

בישוב הסוכה

יבנה המקדש

לישראל עבדו ברית עולם

ליעקב בחיריו לחק

טבעת אחדות

כתר בירקרק חרוץ

מנהג נביאים

סלו לרכב בערבות

עד ויעקב הלך לדרכו

                     שנה טובה

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©