Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

שקר הסוס לתשועה

 

ברוך השם

 

שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט  

                                     תהלים לג פסוק יז 

בשלשת המילים הראשונות 

ראיתי סוס קשור לעגלה

                         

בפיתוח

הסוס נשאר סוס

העגלה היתה לתשועה

ולשקר לא נותר אלא להיות רתמה

 

הוראת היצירה

הסוס הוא כח הכלי הגלוי והידוע

וכשהוא רתום ומכוון מטרה

יוכל להמשיך שפע אור האמת והחיים לברכה

יתגדל ויתקדש שמיה רבא                                                                                                                   רישום זריז לרתמת שקר

 

                                                                         האוכף בתפקיד האות ק Readymade

 

                                                                  רישום הסוס מחזיק ועיקר

                                                                  לשמו נולדה היצירה - עכשיו כבר על הבד

 

במילים האחרונות שבפסוק -"וברוב חילו לא ימלט"

מתגלה רצון השם יתברך - למדבר

                                      וכל שכן למדבר ישראל

                                      אין בחירת מילוט                         kabbalah-art.com

                                                                                       Music

ראה השיר "בעשרטע מעשה" - מתוך האלבום "שלש אבנים"                    Free download

                                            "שרק מאיתך הבחירה הזאת

                                            ואין שום עיצה בכוחניות"

 

שבעת המינים 

פירות שבהם התברכה ארץ ישראל

ענן סדור מוכן להוריד השפע תשועה

 

 

 

              האות ב תופסת מקום בתוך האות פ

 

 

 

 

 

 

 

 

   שלמה המלך אמר                                 

   שקר החן והבל היפי

                                                              אשה יראת יהוה היא תתהלל - משלי לא פסוק ל

 

לתשועה = 811 = שקר החן והבל היפי

 

ויש מקום להשוות שקר הסוס

                        ל שקר החן

 

 אותיות רתמה = 645 = המם מהם         

           תרמה תמהר

           תמרה תהמר

           מרתה מהרת

           הרמת המרת           

                 

שרש רתמ - רמת תמר תרמ מרת מתר

 

רתמה היא חגורה קשר בהתאמה - קשר שקר

 

                 שיר השירים פרק א פסוק ט

                 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

                 

                 סוס אציל - סוס המלך 

                 נושא כתר המלך

                 רעיתי היא הרועה שלי המנהיגה אותי לטובתי

                 כתר מלכות שלי עטרת בעלה נעוץ סופן בתחילתן

                 רעיתי באה אחרי אחתי ולפני יונתי תאומתי

 

                         החיריק לאות ל ציר העגלה לתשועה  

                 

נמצא בהוראת היצירה

שכאשר הסוס אולף

התמלא אור מילוי אלפין

התאהב הכלי בתפקידו

 

ועכשיו שגילה תכלית בריאתו

ממשיך אור הסובב

מעניק לבושים למשפיע

עליה מטהור לקדוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©