Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

זוג

January 11, 2018

ברוך השם

              

"The Couple"

Not framed

הלימוד

זוג הם שלם

בלא חיבורם

הרי הם כשני רכיבים

שאין להם שימוש

 

זוג הם דיבור אחד

שמור וזכור בדיבור אחד

זכר יזכור נקבה תשמור

 

והיה השם למלך

על כל הארץ

ביום ההוא

יהיה השם אחד ושמו אחד

 

זה וזאת

בי ת"חו

ואהבת

ד"א בדמות אלהים

דיוקנא דשייפין דכר ונוקבא

ברזא (תהלים קלט) דאחור וקדם

אחור ברזא דשמור

וקדם ברזא דזכור

ובאלין תליין

כל פקודי אורייתא 

כללא דכלא - זהר יתרו ע ב'

 

ביצירה

האות זין היא

הלכתך אחרי

הנקבה הגברת זאת

ספירה השביעית 

מלכות

 

האות גמל

היא הגומלת חסדים

ושולחת רגלה קדימה

להוביל בשלשה רגלים

אברהם יצחק ויעקב

להשקות את הגן

 

האות  

 

מראה האלף

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©