Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

אברהם הר יצחק שדה יעקב בית

February 8, 2018

ברוך השם

זכות

האבות הקדושים

תעמוד לנו

 

הלימוד 

השם יתברך

מתגלה אלינו

במקום

 

אברהם                              יצחק

היום יהוה יראה - וישא עיניו וירא

יעקב

אשר דבר אתו 

 

מקום הגילוי

זכה לשמות

בפסוקים

 

אברהם

קרא למקום הר

"ויקרא אברהם שם המקום ההוא

יהוה יראה אשר יאמר 

היום בהר יהוה יראה" 

בראשית כב פסוק יד

 

יצחק

קרא למקום שדה

"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב

וישא עיניו וירא והנה גמלים באים" 

בראשית כד פסוק סג

יעקב

קרא למקום בית

"ויקרא יעקב את שם המקום

אשר דבר אתו שם אלהים 

בית אל"

בראשית לה פסוק טו

אברהם ויעקב - קוראים שם למקום

יצחק - יוצא למקום

והכל בא הביתה

שמור על מקומו 

לשלום

 

תפילות האבות תקנום 

שחרית בהר אברהם

מנחה בשדה יצחק

ערבית יעקב בשמים 

 

 ישעיה פרק ב פסוק ג

והלכו עמים רבים ואמרו

לכו ונעלה אל הר יהוה

אל בית אלהי יעקב

וירנו מדרכיו

ונלכה בארחתיו

כי מציון תצא

תורה ודבר יהוה מירושלם

 

רשי - לפי שהוא קראו בית אל

לפיכך יקרא על שמו

אבל אברהם קראו בהר ה' יראה

יצחק קראו שדה לשוח בשדה

 

בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה

ישעיה פרק ב פסוק ה

יעקב

בכיר האבות

בריח התיכון מן הקצה אל הקצה

 

מחבר שני הפכים

מים ואש

ביסוד הרוח

 

הוא החותם

ועליו

גמר מלאכה

 

עיקר בית

בשמחה = מחשבה 

 

תתן אמת ליעקב חסד לאברהם

אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם

מיכה פרק ז פסוק כ

 

This Originalpiece of art

  Is for sale
For Catalog price
Please contact us

 

  

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©