חיפוש

מקוה הארי הקדוש צפת

ברוך השם

המקוה

היה לי

המקום

הקרוב ביותר

זעקה במים

שאיש לא ישמע

מקום

שלשה

שכל הגוף

כמו סוכה

רחם שסוכין ביפיה

הבית ברחוב הארי

מקום קדוש

לדור ישרים

הלימוד

אמר רבי עקיבע

אשריכם ישראל

לפני מי אתם מטהרין

ומי מטהר אתכם

אביכם שבשמים

שנאמר יחזקאל לו

וזרקתי עליכם

מים טהורים

וטהרתם

ואומר ירמיה יז

מקוה ישראל יי'

מה מקוה

מטהר את הטמאים

אף הקדוש ברוך הוא

מטהר את ישראל

משנה יומא פרק ח משנה ט

בית הכנסת הארי הספרדי

המקוה

הוא השם יתברך בעצמו

מקוה הוא מקום להודות על הכל

מקוה הוא מקום מודה ומתודה

מקוה קר

מדרגה

ימסור נפשו

לתוך השם יתברך

וידע להבין מים רבים

אחרי טבילה

שפיות

התחדשו המקיפים

האור המקיף כובש

מדרגות רבות

מבית הכנסת

עד המקוה

מסופר שהארי הקדוש

ביקש מתלמידיו לחפור

המים שנבעו

היו לבריכת המקוה

עם השנים

בא המבנה הידוע

הטובל במקוה הארי

זוכה למתנות הרבה

מובטח

שיזכה לעשות

תשובה שלמה

טרם צאתו מהעולם הזה

מעיין נובע.

המקוה המשובח והמומלץ ביותר.

המים זורמים כל השנה

צלולים ומותירים

רושם עז על הטובל.

הבא ראשונה לטבילה

באשמורת הבקר

עוד לפני עמוד השחר

ימצא המים צלולים מחכים

מעניקים לבושם

ליהודי העולה לתפילה

בהנץ החמה

יש האוספים

מים קדושים

מתוך המעיין

כדי להביא מזור לנזקקים

ציון הארי הקדוש

בית החיים העתיק בצפת

סמוך לו נמצא המקוה