Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

תורה עבודה וגמילות חסדים

January 11, 2018

 

 
"Torah Avoda Gmah"

Not framed

 

הלימוד

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה

הוא היה אומר                                   

על שלשה דברים העולם עומד                                   

על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים                                   

                      פרקי אבות פרק א משנה ב                                                                                         

 

שלשה קוים בעבודת האדם

ימין גמילות חסדים

שמאל עבודה תפילה

אמצע תורה

 

שלשת הקוים

הם מהות אחת

נתינה ועשיה נוכח השם

בכל ענין

 

יש שמטבעו נוטה לקו אחד

ישתדל יעשה בקוים שאינו

ובכך יחפש את האיזון 

אתגר שאינו נגמר

 

אבי אבות גומלי החסדים

הוא אברהם אבינו

שביקש לתת לכולם

כחשכה כאורה

  לראויים ולמי שאינם ראויים

בכלים ובלתם

ובלבד ששפע גדול יגיע לכולם

 

 

התורה נמצאת בקו האמצע

מחברת הכל וכוללת הכל

קו האמצע שייך ביעקב בחיר האבות

יסוד הרוח שאין בלתו מחבר בין שני הפכים. קו השלום.

דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום


עבודה היא תפילה.

יצחק מקומו בשמאל האש

ויצא יצחק לשוח בשדה היא המנחה בגבורה

לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה

שבה נענה אליהו בכרמל

 

                                                             Contact

                                                 Directly with the artist

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©