Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

יתגדל ויתקדש שמיה רבא

February 21, 2018

ברוך השם

 
"Itgadal Veitkadash Sheme Raba"

  Framed

 

 

הלימוד

 

  הקדיש

הוא לימוד זכות לנשמה

בית דין של מעלה מקילים בדין למשמע הקדיש

ודנים את הנשמה לכף זכות

 

הקדיש הוא כמו מתן צדקה לנשמה

מתנה שמעלה ומצילה את הנשמה

 

כל אחד ואחד מהשומעים הקדיש

מקבל כח ומתגבר לעצמו

מעצם עלית הנשמה

 

יתגדל ויתקדש שמיה רבא

זאת בקשת כל יהודי

hanging hook                                                       שהבורא יתברך יוסיף ויתגלה בעולם

שגדולתו וקדושתו תהא גלויה ועצומה כל כך

עד שהעולם כולו

כל בני האדם וכל הבריאה כולה

תתנהג בהתאם לרצונו

 

והתגדלתי והתקדשתי

ונודעתי לעיני גוים רבים

וידעו כי אני יהוה

יחזקאל לט פסוק כג

 

                                                                 Contact   

                                              Directly with the artistd

   

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©