Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

פותח אל האור - סוגר על החשך

January 11, 2018

 

יצירות תאומות משנת 1977

"Open for the light"

"Closing on Darkness"              

                                                                                

                                     Framed - front covered with Matt Glass  

 

הלימוד                                                                              הלימוד

עשה טוב                                                                                                             סור מרע

בקש את האור                                                                                    התרחק מהיפך הטוב

חפש את השלום                                                                                       רדוף את השלום

ונשאלת השאלה

מדוע מתבקש הטוב

ובשכל אנושי

אינו ודאי

 

החשיבה תלויה

בחקיקה שבלב

שנולדנו

לתכלית הטוב                                                                  דוד אומר לשאול

                                                                                    "כאשר יאמר משל הקדמני                                                                                                   מרשעים  יצא רשע

                                                                                     וידי לא תהיה בך" - שמואל א כד יד

 

                                          הרקע

                                       דוד עם לוחמיו

                                       נמצאים בירכתי מערה

                                       במדבר עין גדי

 

                                       שאול מחפש אחריו

                                       ועמו שלשת אלפים איש בחור

                                       

שאול לבדו קרב למערה 

אנשי דוד מבקשים עשיה

דוד קם

וכרת כנף מעיל המלך

 

אפשר שדוד עושה המעשה

מכח דרישת פקודיו

 

וישסע דוד את אנשיו בדברים

פייס ית גברוהי בפתגמיא

ולא נתנם לקום אל שאול                 וקודם שדחה אותם

                                                  "ויך לב דוד אתו" - שמואל א כד ו'

                                                   לב דוד מלא חרטה

 

                                                                                                                  Contact__________________________________

  Directly with the artist   

                                                 שאול קם מהמערה

                                                 וילך בדרך

 

דוד יצא מן המערה

ויקרא אחרי שאול - אדני המלך

ויקד דוד אפים ארצה וישתחו 

אבי ראה

ידי לא תהיה בך                                           שאול משיב

                                                                 הקולך זה בני דוד

                                                                 וישא שאול קלו ויבך

                                                                 צדיק אתה ממני

משל הקדמוני מלמדנו

שחיי הנשמה בגוף

הם קטע קצוב בזמן 

קדמו לו מערכות חיים רבות

 

המערכה העכשוית

היא המשך ותוצאה

ולצורך בנין ונסיקה

דרושה הכנעה

וביטול 

 

לכן אומר דוד

מרשעים יצא רשע

אין טוב במעשה הרשע

 

מעשה הרשע

רק מטה את משל הקדמוני

משבש התכנית האלוקית

שהוכנה לניקוי והשלמה                                                     הסופג מעשה הרשע

                                                                                      זוכה לדברים הרבה

 

                                               אם מדובר ברשע 

                                               הספיגה וההכנעה

                                               יביאו לכפרת עוונות

                                               וחשבון הרשע הסופג

                                               יקטן מאד

 

                                               ובכך יש לו להודות

                                               לרשע המכה המייסר

 

                                                                                       אם מדובר ביהודי

                                                                                       שכבר התכפר לו הרבה

                                                                                       ישמע בזיונו וידום

                                                                                       ויהיו חייו נכונים 

 

 

 

 

 

         

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©