Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

איש היד

January 11, 2018


"Hand Man"

Not Framed

הלימוד

הולך במדבר

נוכח הקשיים

הנסיונות והאתגרים

 

מדדה על מקלו

אצבעות קפוצות

לכספו

 

מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים - שיר השירים - פרק ז פסוק ז

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב

חמוקי ירכיך כמו חלאים

מעשה ידי אמן  - שיר השירים - פרק ז פסוק ב

 

ראשו יכין מבקש 

לעלות זכויות התמיד

גבוה מעל גבוה

חולם לבועז

 

 

 

                                    Contact__________________________________  

                                     Directly with the artist  

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©