Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

עץ אחד

January 11, 2018

ברוך השם

הלימוד

נבואת יחזקאל 

לאחדות ישראל

הפטרת פרשת ויגש

 

יוסף ויהודה

מתקרבים מתחברים 

והיו לעץ אחד

 

נבואת יחזקאל

באה להמתיק

נבואת אחיה השילוני

לירבעם בן נבט

 

ירבעם

נמלט משלמה המלך

ובדרכו למצרים

מצאו הנביא אחיה השילני

 

אחיה

אוחז בגד וקורעו

לשנים עשר קרעים

 

ויאמר לירבעם

קח לך עשרה קרעים

ומלכת

והיית מלך

על ישראל

 

והשבט האחד

יהיה לו (לרחבעם)

למען דוד עבדי

ולמען ירושלים

מלכים א יא

 

רחבעם

קבל עצת הילדים

והכריז

איסר בעקרבים

 

או אז פנו ממנו

עשרת השבטים

והמליכו עליהם

את ירבעם

מלכים א יב

בהמשך

לחזון העצמות

ותחית המתים

מתנבא יחזקאל

 

קח לך עץ אחד

וכתוב עליו

ליהודה

 

ולקח לך עץ אחד

וכתוב עליו

ליוסף

 

וקרב אתם

אחד אל אחד

לך לעץ אחד

והיו לאחדים בידך

יחזקאל לז

ביצירה

יהודה

הוא נושא דגל

המלכות הידועה

המוכרת

אריה יהודה 

אלא שמלכותו

נתונה בגלוי בנויה

עד כי יבוא שילה

 

יהודה נסמך

בסמך שלחן יוסף

המלך הצומח

במפתיע

 

צדיק האמת

מלך ירא שמים

מגזע ומשרש

 מזליה דיוסף שור

בכור שורו הדר לו (דברים לג)

 

הסופג יסורים

מוחל מאחד ומעודד

הגומל לחייבים טובות

עושה העץ אחד

קבר יוסף הצדיק בשכם 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©