חיפוש

מפתחות הפנימיות

ברוך השם

הלימוד

אמר רבה בר רב הונא

כל אדם שיש בו תורה

ואין בו יראת שמים

דומה לגזבר

שמסרו לו מפתחות הפנימיות

ומפתחות החיצונות לא מסרו לו

בהי עייל - שבת לא עמ ב

יודע = צ = ידוע

ארבע זווגי יוד נון

בחירת הלשון דוקא

נקטו = הסק

נקט = קטנ

גזבר = ביר

ממונה

ממון שלה

מסרו = מוסר = אשה

הגמרא

מתארת אדם

המוזמן להכנס

יבוא בחיצונית

ואחר כך בפנימית

מפתח בידו

לאוצר הפנימית

החיצונית סגורה

אין גישה לפנימית

נמנע האוצר

התורה עטופה

לבושה פשט

מתאם עולם הזה

הלבוש מבשל

עוטף הפרי

יראת שמים

היא הכלי

גדר האור

חומה העוטפת

אורה ושמחה

משביעו רעב

ושאבתם ישועה

אלהים

אלי אתה

אשחרך

צמאה לך נפשי

כמה לך בשרי

שיהא שם שמים

מתאהב על ידך

שיהא קורא ושונה

ומשמש ת"ח

ויהא משאו ומתנו

בנחת - יומא פו א

מפתח

יראת שמים

בונה לעצמו

יידע חסרונו

נוף סולם יופיו

עדי עד בעיתו

לית מגרמא

כסא אקרא

אור שמים

יראה גדולה

אדם - כרובים אוהבים

פנים אל פנים

תורה - אוצר שמור

יראה - ילבש זכור