Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

כלים ריקים אל תמעיטי

January 11, 2018

ברוך השם

                                                                                                    Oil on Canvas 30/40 cm

הלימוד

מתוך הפטרת פרשת וירא

במלכים ב פרק ד

 

 

יצירה

שזכיתי להציג לרבה' מלעלוב

רבי שמעון נתן נטע ע"ה

 

הוא החזיק בקנווס

התבונן חייך ואמר

"יו יו אל תמעיטי"

                                                              

אשה אחת מנשי בני הנביאים

צעקה אל אלישע לאמר

עבדך אישי מת

רשי אומר

אשת עובדיה היתה

 

מצד לאמר

עובד יה לא מת

ונזכר בזכות

היה ירא

 

הנביא שואל

מה יש לך לכי בבית

ותשובתה

אין לשפחתך כל בבית

כי אם אסוך שמן

רשי כדי סיכת שמן

הוראת הנביא

שאלי לך כלים

כלים ריקים אל תמעיטי

 

ובאת וסגרת הדלת

רשי כבוד הנס הוא לבא בהצנע

ויצקת על כל הכלים האלה

והמלא תסיעי

 

רשי תסיעי מלפניך

ותתני כלי אחר במקומו למלאותו

וצלוחית השמן לא תזיזי ממקומו

לפי שהקב"ה עושהו כמעין

ואין דרך מעין לזוז ממקומו

 

ויהי כמלאת הכלים

ויעמד השמן

רשי מלבוא עוד

שני הבנים

הם בניו של עובדיה הנביא

והם מגישים אליה הכלים

 

כמלאת הכלים

ותאמר אל בנה

הגישה אלי עוד כלי

ויאמר אליה אין עוד כלי

 

                                        ואיוב בכותרת לתורת החסידות 

                                   וְאַחַר עוֹרִי נִקְּפוּ זֹאת וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ

                                                                      

אלין שייפין דגופא

ואינון דרגין דעבדין

אומנותא דנשמתא

 

רשי - אשורים ולטושים - בראשית כה ג

"...כמו

אסוך שמן

שהוא מן

ורחצת וסכת" (רות)

 

זהר וישלח -קעא א

 

וכל אינון נביאין

לא יכילו לקיימא

על מה דזמין קב"ה

למעבד ליה לעשו

 

בר עובדיה נביאה

דהוה גיורא

דאתי מסטרא דעשו

דא קאים בקיומיה עליה דעשו

ולא אתחלש חיליה

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©