Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

עלית קיר

January 11, 2018

ברוך השם

 

הלימוד

מתוך הפטרת וירא

"עלית קיר"

מלכים ב פרק ד פסוק ח

 

אשה גדולה - רשי חשובה

                   אחותה של אבישג השונמית

 

ותחזק בו לאכל לחם

ויהי מדי עברו

יסר שמה לאכל לחם

 

איש קדוש הוא

רשי - שלא ראתה זבוב על שלחנו

         וקרי על סדינו

       

נעשה נא עלית קיר קטנה

ונשים לו שם

מטה ושלחן וכסא ומנורה

אלו כלים למלכות

 

יש הלומד

מטה שלחן כסא נר

ראשי תיבות משכן

משכן השכינה

 

אלישע

מבקש לגמול לאשה

והיא משיבה

בתוך עמי אנכי ישבת

 

ויאמר גיחזי

אבל בן אין לה

ואישה זקן

 

ותעמד בפתח כשרה

ויאמר  למועד הזה

כעת חיה 

את חובקת בן

 

ובקשתה

אל תכזב בשפחתך

רשי - בבקשה ממך אל תתן לי אלא

        בן של קיימא

 

 

 

ויגדל הילד

ויצא אל אביו אל הקצרים

 

ויאמר אל אביו ראשי ראשי

ויאמר אל הנער שאהו אל אמו

וישב על ברכיה עד הצהרים וימת

 

ותעל ותשכיבהו

על מטת איש האלהים

ותסגר בעדו ותצא

 

ותלך ותבא

אל איש האלהים

 

ותאמר

השאלתי בן

הלא אמרתי

אל תשלה אתי

 

jויאמר לגיחזי

חגר מתניך וקח משענתי  

ושמת על פי הנער

 

גיחזי נכשל בשליחותו

שבחר לבדוק

אם הנחיות הנביא עובדות

ובהחיותו כלב מת

נשאבו כוחות החיים

ממטה אלישע

 

ויבא אלישע הביתה

ויתפלל אל השם

ויפקח הנער את עיניו

 

הנער חבקוק הנביא

ושמו על שם

חבוק ועוד חבוק

 

כמה דכתיב

(ישעיה ל"ח ב)

ויסב חזקיהו פניו אל הקיר וגו'    

"ויתפלל אל יהוה 

 

וויסב פניו אל הקיר

שקבל על עצמו להתחתן

עלית קיר 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©