Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

יהודי

February 21, 2018

ברוך השם

אחד שנולד יהודי

נחשב ונקרא יהודי

 

בעולם העשיה

המעשה הוא העיקר

יהודי עושה מעשה יהודי 

מודה לבורא עולם

שלא עשני גוי

 

יהודי

על פי שני עדים

שהם שלשה

 

שבת

שבת ברית תפלין

 

ביום השבת קדש

מעידים שני עדים

שבת ברית

 

בימי החול

מעידים שני עדים

ברית תפלין

 

שכל יהודי

מקבל גוונים רבים

פרצופיהם דעותיהם

 

אך העדים 

אינם משתנים

שבת ברית תפלין

 

יש מדרגות לשבת

אך בכל מדרגה

יהודי שומר שבת

 

יש מדרגות לשמירת הברית

אך בכל מדרגה

יהודי שומר הברית

 

יש מדרגות לתפלין

אך בכל מדרגה

יהודי מניח תפלין

 

לקראת

שבת ברית תפלין

לכו ונלכה

כי היא

מקור הברכה

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©