Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

שערי דמעה לא ננעלו

January 11, 2018

ברוך השם

 

הלימוד

 

מיום שחרב בית המקדש

ננעלו שערי תפלה

שנאמר

גם כי אזעק ואשוע

שתם תפילתי - איכה ג

ואע"פ

ששערי תפלה ננעלו

שערי דמעה לא ננעלו

גמרא ברכות לב עמ ב

 

והטעם

ע"י הדמעות שמוריד מעיניו 

במרירות על ריחוקו מהשם

שעל ידי זה מעורר עינים העליונים

להיות עיני ה' אל צדיקים

פקח עיניך וראה

(ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן במדבר צו ג)

 

דמעה גימטריא 119 קיט

הוא הפרק הידוע בתהלים

השמור לאותיות נשמה

 

ביצירה

שער - ד 

ושער - ע 

פתוחים מכוונים גבוה לשמים

גימטריא 74 אותיות דע. עד

דע = למד

 

ביצירה

שער - מ

ושער - ה

מונחים בארץ

גימטריא 45 אותיות אדם

שם השם במילוי אלפין

 

הדמעה הנדחקת מעינו של אדם

הרי היא כ"דם" הנשפך

הדמעה כטפה "מד" מים דוכרים

 

אותיות "עה" עץ החיים הוא האדם

החי משקה הטפה ומזיל דמעה

דמעות מתוקות ודמעות מלוחות

(החידה שפתר שלמה כדי לשוב אחרי אשמדאי)

 

השערים פתוחים ביראה

ואתם הדבקים בהשם

חיים כלכם היום

לא ננעלו

דמע אותיות

עמד מדע

מעד

 

כל בר נש

דאושיד דמעין

קמיה דקב"ה

אע"ג

דאתגזר עליה עונשא

יתקרע - זהר ויחי רכג א

כל השערים נעולים. ננעלו שערי תפלה

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©