Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

Kabbalah Art Favicon

March 18, 2018

ברוך השם

 

הלימוד

על הפסוק במשלי כד ד

וּ֭בְדַעַת חֲדָרִ֣ים יִמָּלְא֑וּ
כׇּל־ה֖וֹן יָקָ֣ר וְנָעִֽים  

 

מהאדמו"ר האמצעי

 

 החכמה

יש בה ל"ב נתיבות

והן המתפשטים

בל"ב חדרים שבמוח

 

ומן המוח

מתפשטים

הל"ב נתיבות בלב

 

נקרא לב

לפי שמקבל

מל"ב נתיבות חכמה

 

עם חלוקת מח הדעת

נמצאו ד' מוחין 

 

מח החכמה

מח הבינה

מח החסד

ומח הגבורה

 

ובכל מוח

יש ח' אותיות

הוי"ה אדנ"י

 

ד' מוחין

ח' אותיות בכל מח 

הוא ל"ב

 

המוח הוא העיקר

מן המוח מתפשט החכמה

אל הלב

 

ופלא גדול

שבורא עולם נתן בפינו

מנין לב שיניים

טז בלסת התחתונה

טז בלסת העליונה

 

השיניים

מקבלות חיות

בדרך

המח אל הלב

 

ה Favicon

הוא חלק מהיצירה

"השתחוו ליהוה בהדרת קדש"

אותיות קבלה

 

התורה

היא שלמות החכמה

שנתן בורא עולם

לישראל

 

הלב

מתאר קליעת ארבעה

מעביר מן המח

אל שאר הגוף

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©