Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

דירה בתחתונים

January 11, 2018

ברוך השם

הלימוד

 

נתאוה

הקדוש ברוך הוא

להיות לו 

דירה בתחתונים

 

ביקש בית 

להתארח בו בקדושה

דוקא כאן בעולם השקר

 

קח לך אשה

ובנה לי בית

עשו לי משכן

ושכנתי בתוכם

גילה הבורא יתברך

אהבתו לישראל

עוזב עליונים

ובא לשכון

בתוך ישראל

 

אהבת הבורא

שאין לה סוף

להיות משכנו ומקומו

כל הודו והדרו לשכון

בתוך ישראל

 

הקדוש ברוך הוא

שוכן בתוכנו

בארבע חלקי הנשמה

 

העוסק בתורה קונה

ארבעה חלקי הנשמה

העוסק בפשט

קונה הנפש

ה' אחרונה בשם הויה

 

עלה למד והשיג יותר ברמז

מגלים לו הרוח

ו' בשם הויה

 

זכה עלה למד בדרש

קנה השפעת הנשמה

ה"א ראשונה בשם הויה

 

זכה יותר התעלה

מתנת חינם סתרי תורה

קונה נשמה לנשמה

מיוד בשם הויה

 

ועוד הנשמה עצמה

גנוזה נעלמה

החיה

 

הקדוש ברוך הוא

נתן לנו את שמו

וביקש

הודו לשמי

קראו בשמי

 

היושב בדד

אינו זקוק לשם

אלא שם

מחבר הזולת

 

חובת כל היצורים לפניך

להודות

להלל

לשבח

לפאר

לרומם

להדר

לברך

לעלה

ולקלס

ומצריך לימוד

 

אור הנפש

לבקש ולהתחבר

בקבר רחל

 אור הנשמה

יבקש להקיץ לרנן

אצל שוכני עפר המערה

מערת המכפלה

רחוב היהודים מאיר עושה סביבה

 

יהודי

העוסק בתורה

הוא המקדש

 

כל המילים שמוציא מפיו

כשעוסק בתורה

או בתפילה

או עושה מצוה

וכל מעשה טוב

 

לא ימנע מלומר

"בשם כל ישראל" 

ובכך עיסוקו לא רק לעצמו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©