חיפוש

דירה בתחתונים

ברוך השם

הלימוד

נתאוה

הקדוש ברוך הוא

להיות לו

דירה בתחתונים

ביקש בית

להתארח בו בקדושה

דוקא כאן בעולם השקר

קח לך אשה

ובנה לי בית

עשו לי משכן

ושכנתי בתוכם

גילה הבורא יתברך

אהבתו לישראל

עוזב עליונים

ובא לשכון

בתוך ישראל

אהבת הבורא

שאין לה סוף

להיות משכנו ומקומו

כל הודו והדרו לשכון

בתוך ישראל

הקדוש ברוך הוא

שוכן בתוכנו

בארבע חלקי הנשמה

העוסק בתורה קונה

ארבעה חלקי הנשמה

העוסק בפשט

קונה הנפש

ה' אחרונה בשם הויה

עלה למד והשיג יותר ברמז

מגלים לו הרוח

ו' בשם הויה

זכה עלה למד בדרש

קנה השפעת הנשמה

ה"א ראשונה בשם הויה

זכה יותר התעלה

מתנת חינם סתרי תורה

קונה נשמה לנשמה

מיוד בשם הויה

ועוד הנשמה עצמה

גנוזה נעלמה

החיה

הקדוש ברוך הוא

נתן לנו את שמו

וביקש

הודו לשמי

קראו בשמי

היושב בדד

אינו זקוק לשם

אלא שם

מחבר הזולת

חובת כל היצורים לפניך

להודות

להלל

לשבח

לפאר

לרומם

להדר

לברך

לעלה

ולקלס

ומצריך לימוד

אור הנפש

לבקש ולהתחבר

בקבר רחל

אור הנשמה

יבקש להקיץ לרנן

אצל שוכני עפר המערה

מערת המכפלה

רחוב היהודים מאיר עושה סביבה

יהודי

העוסק בתורה

הוא המקדש

כל המילים שמוציא מפיו

כשעוסק בתורה

או בתפילה

או עושה מצוה

וכל מעשה טוב

לא ימנע מלומר

"בשם כל ישראל"

ובכך עיסוקו לא רק לעצמו