Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

השתקפות בגביע

January 11, 2018

 

ברוך השם

 

פלא סוד גדול

לראות הפנים בעגול

איש קטן מפתיע

מביט מתוך הגביע

הלימוד

 יד ימין

עשויה ככלי

לקבל בתוכה

הכוס של ברכה

זכור ושמור

בדבור של האור

 ירוי שלם של זה - הב

כל כבודה - פנימה אהב

 אשתו

ראשי תיבות

אדני שפתי תפתח ופי

תפילה מן הלב

אל תוך הגביע

הסולם לחלון מונח

אנא ה' - שפתי תפתח

 

 זקן גימטריא נקבה 

שיר ישר במעלות

שמן בזקן אהרן

ברכת שפע מציון

 

להגיד תודה

ידמע ליבי

ישמע שלחני

ישיב מזבחי

 

לשתות במתינות לאט

נשימה עצורה

בשמך אקרא

רוצה אותך

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©