Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

קוה

January 11, 2018

ברוך השם

 הלימוד

דלתות קוה

בקצה המערה

 

הנה אוחז

בדלתות התקוה

אקוה אפתח

ואתכלל באור

   האות ואו

היא תמיד

המשכה

לקיום ותוספת

 

הניקוד

הריקוד בה

שתי נקודות אופק

צירה = יצרה

לשבת יצרה

 

באות ואו

נקודת דגש

 

לומר

שהנקודות האופקיות

מוזמנות מוכנות

לעלות

ואו מליפום

 

ואם ימשיך המשכות התקוה

תעלנה הנקודות

בזאת אחר זאת 

להיות חולם ואו

 

כפנס מאיר סביבה

עד כי יקשה לעצור הנקודה

הרוצה מבקשת

להמשיך התקוה

ולעלות

גבוה מעל גבוה

קרוב יותר

 

אך קשורה היא

ואו דוקא 

להאיר בארץ

בבקשה

קוה אל יי

חזק ויאמץ לבך

וקוה אל יי

 

הוראה

בעבודת השם

שקבלתי

מכ"ק הרבה' מלעלוב נ"ע

 רבי שמעון נתן נטע

הכנסת ספר תורה

בית הכנסת תפילה למשה

לעלוב צפת

ר"ח ניסן תשסט

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©