Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

ברכת הגומל

January 11, 2018

 

ברוך השם

הלימוד

ארבעה צריכין להודות

יורדי הים

הולכי מדברות

ומי שהיה חולה ונתרפא

ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא

 גמרא ברכות נד ב

 

אפשר להודות

על החלצות לאחר מעשה

ואפשר להודות מראש

יורדי הים

 יורדים למצוה

דגש הירידה מלמד

שיש להתעלות במצוה

 והירידה לצורך עליה 

בשניים יורדים

וזאת עיקר הטובה

 הולכי מדברות

מצוה לעשות פירות בשניים

ומשובחת המצוה בהליכה

לך לך לטובתך ולהנאתך

 מדברות לשון רבים נקבה

מדבר = רומ = מור

מד - בר - ות

החולה נדון יחיד במחלתו

 דין המחלה מתעורר נוכח השקפתו

שאפשר היות האדם לבדו

וכשנזכר בפלגא דגופא

יש בכך כדי לרפאותו

אך שב נופל וטובע בחסרונו

 החבוש יוצא לבדו בביתו

ביתו בית האסורים

והנהגתו להיות - יוצא זיין

ולעת עתה יצא זכות לבדו

יי' אלהי ישועתי

אימתי ישועתי

בההוא יומא

דאקדימת תושבחתא

בליליא

 

דהאי תושבחתא

איהו בשלימו

לסלקא יקריה דקב"ה

מתתא

 

ולזמרא בחדוה

דיחודא

זהר ויגש רז ב

 

שבח לקב"ה בלילה

הודה מראש

ותראה ישועה ביום שיאיר 

 

 

נוסח ברכת הגומל

עולה לתורה ברוב עם 

 ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם

הגומל לחיבים טובות

שגמלני טוב 

הקהל עונה אחריו

מי שגמלך טוב

הוא יגמלך כל טוב סלה

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©