Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

וזאת התורה

February 21, 2018

ברוך השם 

הלימוד

וזאת התורה

אשר שם משה לפני בני ישראל

עץ חיים היא למחזיקים בה

ותמכיה מאשר

דרכיה דרכי נעם

וכל נתיבתיה שלום

ארך ימים בימינה

בשמאלה עשר וכבוד

יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

  ימין אברהם

אריה

בכל לבבך 

 שמאל יצחק

שור

בכל מאדך

 הכתר

אשת חיל

עטרת בעלה

פסח סכות שבועות

 בריח התיכון

 יעקב ישראל  

נשר

ובכל נפשך

עץ        חיים       היא  

אברהם     ישראל     יצחק

חרות     שמחה     תורה

 וזאת = ואהבת 

צ.ו.ם

צמא ואלהים מבקש

תשובה

 ק.ו.ל

קרב ושב ליבה

תפלה

 מ.מ.ו.ן

מעין מבית ועושה נפלאות

צדקה 

 רמני תכלת וארגמן

תצוה. שמות כה לג

כלי שפע

וכל נתיבתיה

שלום

דכל שבילין דאורייתא 

כולהון שלם

שלם ליה לעילא

שלם ליה לתתא

שלם ליה בעלמא דין

שלם ליה בעלמא דאתי

זהר וארא לא א

 

מאן נתיבותיה

אלין אינון נתיבות ושבילין

דנפקי מלעילא

 

וכלהו נקיט לון ברית יחידאי

דאיהו אקרי שלום

שלמא דביתא

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©