Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

צמאה לך נפשי

February 21, 2018

 ברוך השם

הלימוד

צ.מ.א.ה

צדיק מלך אדיר הויה

צמאה = 136

 

 צמאה = נוף

 מתי אבוא ואראה פני

תהלים מב ג

 

צמאה = סולם

אעלה את ירושלים

תהלים קלז ו

 

צמאה = צום

קראתי בכל לב ענני

תהלים קיט קמה

 

צמאה = קול

כי שמע קול תחנוני

תהלים כח ו

 

צמאה = ממון

אשר שם הזהב

בראשית ב יא

 אותיות לך  

מתארות אתר

מקדש השם

מורם גבוה 

 

לא צמא למים

כי אם לשמע

את דברי יהוה

עמוס ח יא

 

הוי כל צמא

לכו למים

ישעיהו נה א

כאיל תערוג

תהלים מב א

ולא כתיב יערוג

זהר פינחס רמט א

אילת השחר

 

תפלה לעני כי יעטוף

תהלים קב א

כי יתעטף מבעי ליה

מאי כי יעטוף

אלא איהו עביד עטופא

לכל צלותין דעלמא

זהר בלק קצה א

 

 אלהים

אפיקי מים

צמאה נפשי לאלהים

 צמאה לך נפשי

במדבר יהודה

בארץ ציה

כמה לך בשרי

 

 

 

 

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©