Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

כסא אקרא

January 11, 2018

ברוך השם

 הלימוד

פתח אליהו ואמר...אלא

לאשתמודע

תוקפך וחילך

לבני נשא

 

ולאחזה לון

איך מתנהג עלמא

בדינא וברחמי

 

דאית צדק ומשפט

כפום עובדיהון

דבני נשא

 

דין איהו גבורה

משפט עמודא דאמצעיתא

צדק מלכותא קדישא

מאזני צדק תרין סמכי קשוט

הין צדק אות ברית קדש

 

כלא לאחזה

איך

מתנהג עלמא...ברוך יי' לעולם

אמן ואמן

 

הכסא = 86 = אלהים

     אקרא = שב

 

הכסא

בנוי מאותיות

אקרא

 תואר האותיות

עצם

עצמות  הקריאה 

בשרש נשמה

הגואה בתענוג

 

 טעם התורה וההלכה

טעם טהרה וקדושה

טעם החסידות

נקיון הקריאה

ישראל 

קריאתו לא תבזה

למענה תורתך מיחל

ישראל יושב לכסא המשפט

עמודא דאמצעיתא

שער ציון

על שפת ה.י.ם

הוד יסוד מלכות 

 צדק

מלכותא קדישא

מאזני צדק

תרין סמכי קשוט

אלף

 מכון כסאך

נושאת הכל

 מתנהג עלמא

כפום עובדיהון

דבני נשא

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©