Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

לשם יחוד

January 11, 2018

 ברוך השם

  הלימוד

לשם יחוד

קודשא בריך הוא ושכינתיה

ביחודא שלים

בשם כל ישראל

 הכלה - כנסת ישראל

החתן - הקדוש ברוך הוא

 נשר

סמל הרחמן

נושא ישראל על כנפיו

 היונה

תור = רות

 התור = תורה

 חכמה = כח מה

יוד בשם יהוה

נשמה לנשמה

מאין תמצא, מכתר

 מח ימין בגולגלת יהודי

 ובינה

ואו החיבור בי

להביא לגילוי בנצח והוד

נקודה היתה לשטח  

נשמה. מח שמאל ביהודי

לאה אשת יעקב לישראל

הי' עילאה בשם יהוה

תרין ריעין דלא מתפרשין

 חופת חתן וכלה

בשם כל ישראל

 הכוס והטבעת

 ז"א

כל שיש בעליונים

בזעיר אנפין

מתגלה בסיום הגוף

 ברית משפיע רוח

 נוה

היא רחל

הא תתאה בשם יהוה

הנפש 

המעשה הוא העיקר

ליחדא שם יה בשם וה

ליחודא שלים

בשם כל ישראל

 

להיות פלגות גופים

כתרין ריעין

דלא מתפרשין

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©