חיפוש

לשם יחוד

ברוך השם

הלימוד

לשם יחוד

קודשא בריך הוא ושכינתיה

ביחודא שלים

בשם כל ישראל

הכלה - כנסת ישראל

החתן - הקדוש ברוך הוא

נשר

סמל הרחמן

נושא ישראל על כנפיו

היונה

תור = רות

התור = תורה

חכמה = כח מה

יוד בשם יהוה

נשמה לנשמה

מאין תמצא, מכתר

מח ימין בגולגלת יהודי

ובינה

ואו החיבור בי

להביא לגילוי בנצח והוד

נקודה היתה לשטח

נשמה. מח שמאל ביהודי

לאה אשת יעקב לישראל

הי' עילאה בשם יהוה

תרין ריעין דלא מתפרשין

חופת חתן וכלה

בשם כל ישראל

הכוס והטבעת

ז"א

כל שיש בעליונים

בזעיר אנפין

מתגלה בסיום הגוף

ברית משפיע רוח

נוה

היא רחל

הא תתאה בשם יהוה

הנפש

המעשה הוא העיקר

ליחדא שם יה בשם וה

ליחודא שלים

בשם כל ישראל

להיות פלגות גופים

כתרין ריעין

דלא מתפרשין