Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

מזרח

January 14, 2018

 ברוך השם

  הלימוד

על פי מאמר 

הזהר הקדוש

 לפרשת וארא כג ב 

 מים ימין אריה כסף דרום

  אש שמאל שור זהב צפון

 רוח אמצע נשר נחשת מזרח

 ת      ת      ע      נ      ג

 יעיר קינו

על גוזליו ירחף

 

 שקיעה בכסא עפר מערב

ברזל

בלהה רחל זלפה לאה

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©