Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

אצל יוסף הצדיק בשכם

February 4, 2018

ברוך השם

 

 

חנוכה

נר שמיני "זאת חנוכה" תשע"ח

זכינו להכנס לשכם

לבקר את

יוסף הצדיק

 

המוסיקה

מתוף האלבום צלותנא

מילים לחן ושירה חיים מצליח

עיבודים - שמעון ביטון

 

Free Download

 

אצל הצדיק האמת

אצל הצדיק עושים ברור

אצל הצדיק לומדים שעור

איפה צדיק אי הוא זה

 

מחפשים בכללי בפרטי להתחבר

מבקשים חסדים לקבל ולשמר

איפה צדיק

אוי אוי צדיק

 

בכל אדם שמור צדיק האמת

לכל אדם שמור צדיק האמת

איפה צדיק

בא כבר צדיק

 

מצפים בכל יום בכל שעה שיבוא

עם כל זה אחכה לו בכל רגע שיבוא

הנה צדיק בא כבר צדיק

אחכה לו הנה צדיק

הנה צדיק

 

הכל מוכן לאמת שתבוא בגלוי

זה כבר זמן שתבוא הכל מוכן בגלוי

בא כבר צדיק

הנה צדיק

 

הנה צדיק

אוי אוי צדיק

האמת

 

אצל הצדיק האמת

איי איי הצדיק

איי איי האמת

 

אבא

הנחת יסוד לעולם שנושא את הכל

הצדיק נותן

הצדק מקבל

והצדקה היא מתנת חיים

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©