Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

השם מצליח בידו

 ברוך השם

 

הלימוד

יוסף 

הוא השליט

המשביר 

 

פרעה

פה רע

קשה הערפ

ערפה הרפה

הוא הממליך את יוסף

 

פרעה

משבח את יוסף

בשעה שגאל אותו

מסיוט החלום

 

"הודיע אלהים אותך"

"את כל זאת"

"אין נבון וחכם כמוך"

"אתה תהיה על ביתי"

"על פיך ישק כל עמי"

"ונתתי אתך על כל ארץ מצרים"

"בלעדיך לא"

 

כלים

"טבעתו על יד יוסף"

"רבד הזהב על צוארו"

"מרכבת המשנה"

       

תארים

 "אברך"

 "צפנת פענח"

 

יג' שנים קשות

עברו על יוסף

מרגע שנמכר לעבד

ועד שעמד לפני פרעה

 

דווקא מתוך

בדידות חשך מצרים

מדגישה התורה

הצלחת עבד במאסר

שלש פעמים

 

א."ויהי יהוה את יוסף

    ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי"

 

ב."וירא אדניו כי יהוה אתו

   וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו"

 

ג."אין שר בית הסהר ראה כל מאומה בידו

   באשר יהוה אתו

   ואשר הוא עשה יהוה מצליח"

 שם השם

שגור בפיו תמיד

מכח שמירת הברית

זכה לתואר יוסף "הצדיק"


רוב המצות המעשיות

נועדו לעשיה

בידו של אדם


נמצא

שהאבר העיקרי

שבו מתקיים ה"שימוש" לקונו

הוא יד האדם דוקא

 

מצליח

אותיות צלמ חי

 

מצליח

אותיות חלצימ

 

מצליח הוא פרי תולדה

אשר הוא עשה

 

אשר - שמן

ארש - קנין

שאר - קרוב

ראש - יסוד 

 

על "ע" "ץ

תלויה כף מצקת

לחלוקת שפע המשביר

 גרזן ביד החרש

קוצב קצבה תומך עני ורש

לברית הבט

כן אנחנו בידך

 

יהודי בדורמיטא

מושיט ידו ומקבל השפע

תורתו משתמרת

ומלאכתו מתברכת

 

ה' מצליח בידו 
הצלחה חודרת ונמשכת

ביד האדם

 

כוס ישועות אשא

ישועה קרובה לבוא 

חתום בטבעת המלך

 

רעיא מהימנא

בהזהר הקדוש תרומה קנט א

דיו לעבד להיות כרבו

דיו יו"ד ידו

חכמה ותבונה ודעת

דכתב בר נש 

בידו בדיו

This Original piece of art

  Is for sale
For Catalog price
Please contact us

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©