חיפוש

השם מצליח בידו

ברוך השם

הלימוד

יוסף

הוא השליט

המשביר

פרעה

פה רע

קשה הערפ

ערפה הרפה

הוא הממליך את יוסף

פרעה

משבח את יוסף

בשעה שגאל אותו

מסיוט החלום

"הודיע אלהים אותך"

"את כל זאת"

"אין נבון וחכם כמוך"

"אתה תהיה על ביתי"

"על פיך ישק כל עמי"

"ונתתי אתך על כל ארץ מצרים"

"בלעדיך לא"

כלים

"טבעתו על יד יוסף"

"רבד הזהב על צוארו"

"מרכבת המשנה"

תארים

"אברך"

"צפנת פענח"

יג' שנים קשות

עברו על יוסף

מרגע שנמכר לעבד

ועד שעמד לפני פרעה

דווקא מתוך

בדידות חשך מצרים

מדגישה התורה

הצלחת עבד במאסר

שלש פעמים

א."ויהי יהוה את יוסף

ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי"

ב."וירא אדניו כי יהוה אתו

וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו"

ג."אין שר בית הסהר ראה כל מאומה בידו

באשר יהוה אתו

ואשר הוא עשה יהוה מצליח"

שם השם

שגור בפיו תמיד

מכח שמירת הברית

זכה לתואר יוסף "הצדיק"

רוב המצות המעשיות

נועדו לעשיה

בידו של אדם

נמצא

שהאבר העיקרי

שבו מתקיים ה"שימוש" לקונו

הוא יד האדם דוקא

מצליח

אותיות צלמ חי

מצליח

אותיות חלצימ

מצליח הוא פרי תולדה

אשר הוא עשה

אשר - שמן

ארש - קנין

שאר - קרוב

ראש - יסוד

על "ע" "ץ"

תלויה כף מצקת

לחלוקת שפע המשביר

גרזן ביד החרש

קוצב קצבה תומך עני ורש

לברית הבט

כן אנחנו בידך

יהודי בדורמיטא

מושיט ידו ומקבל השפע

תורתו משתמרת

ומלאכתו מתברכת

ה' מצליח בידו הצלחה חודרת ונמשכת

ביד האדם

כוס ישועות אשא

ישועה קרובה לבוא

חתום בטבעת המלך

רעיא מהימנא

בהזהר הקדוש תרומה קנט א

דיו לעבד להיות כרבו

דיו יו"ד ידו

חכמה ותבונה ודעת

דכתב בר נש

בידו בדיו

This Original piece of art

Is for sale For Catalog price Please contact us