Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

עיבור חקוק טוב

July 24, 2018

ברוך השם

שלשה

שותפים

באדם

 

היצירה מתארת

הדבקת אותיות

נשמה לגוף

 

דעת

לקליטת

אותיות העיבור

 ברחמים

מגילת קלף 

ובה כתב אשורי

בדיו שחורה

 

עיבור

מחבר

אותיות נשמה וגוף

 

כרעיון 

שדבק בי

 

כתינוק 

מכוסה בבטן אמו

 

כאותיות בספר

שטרם פתחתי

 

כתורה שלמדתי

ועדיין לא השגתי

 

אותיות

עיבור

אחר הלידה

אותיות החומר 

יניקה

 

פסילת תבליט ושקע

נוכח אור וצל

חומר אחד 

מיניה וביה

 

הרעיון שנולד

יונק עתה

מתפתח

בתוקף טבעו

 בגבול החומר

 אותיות מוחין

 

הסלע נכבש

באותיות רבות

 בגרות 

הבשלת המוחין

 

יהודי יוצא לחיים

כפי מתנת האותיות

שקיבל ואסף

 

*****

 

אותיות המוחין

ארדוף אשיג

אחלק שלל

רווח והצלחה

בעולם הזה

 

יש המבקש

אותיות מומחה

 

יש  המבקש

מוחין

."ב"ראש קטן

*

יש המבקש

ביטול במציאות

 

 נס האמונה

מוחין

שמעל השכל

 

המוחין דגדלות

בכלים רחבים  

 

התחדשות המוחין

מעין נובע

מתנת  

 אין סוף ברוך הוא

*

הגוף הוא החומר

האותיות הן הנשמה

הכובשת

בעיבור ויניקה

 

בשלמות החקיקה

נכבשו הכלים

 

המח - נשמה

הלב - רוח

והכבד - נפש

ראשי תיבות - מ.ל.ך

 

אותיות הגוף

שבת   ברית   תפילין

שואבות לתוכן

אור אותיות הנשמה

 

אור הנשמה

כובש חוקק

טוב הגוף

 

מוחין דגדלות

כוסי רוויה

איהי משיכת ליה

לגבה

 

כאיל תערוג

לעני כי יעטוף

 

שבטך ומשענתך

המה ינחמוני

 

הולך ומוסיף איכות

מסירות נפש

הטוב

 

טעמו וראו

כי טוב יהוה

אשרי הגבר יחסה בו

תהלים לד ט

 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©