חיפוש

שלישי יבנה

ברוך השם

הלימוד

אדכרנא

דשמענא מבוצינא קדישא

דשמע משמיה

דרבי אליעזר

דכד נפקו

ישראל ממצרים

בעא קב"ה

למבני לון

ביתא קדישא

ולנחתא ליה

מגו שמי רקיעין

ומדארגיזו קמיה

ביתא אתבני

על ידא דבר נש

ובגין כך לא אתקיים

ההוא בית ראשון

באתכסיא

אסתלק לעילא

ובגו דאינון עננין

הוי בית ראשון

בעובדא טמירא

דסליק

עד רום

יקר שמייא

ובניינא דא

אנן מחכאן

ועובדא דא

הוי אתחזי

למהוי ברישא

כד נפקו ישראל ממצרים

ואסתלק עד לסוף יומין

זהר פינחס רכ עמ ב

ביסוד

הבית הראשון

נקבעה נצחיות

שבו לא היה חורבן

יסוד זה

שימש יסוד לבית שני

ביסוד זה

נקבעה נצחיות

של מקום גניזה

שבו לא היה חורבן

הבית השלישי

אינו בית חדש

אלא בית ראשון

שנבנה מחדש במקומו

היצירה

מתארת את הבית

יורד משמים

ומתחבר ליסודו

במקומו

במקום שבו

לא היה חורבן