Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

כמים הפנים לפנים

November 7, 2018

ברוך השם

הפסוק

משלי - כז פסוק יט

 

"כמים הפנים

לפנים כן

לב 

האדם לאדם"

 

הלימוד

האשה

נקראת לב

מקבלת לתוכה

משקפת ועולה

 

לית לה 

מגרמא כלום

הפנים מאירים לה

שפכי כמים לבך

כמים הפנים

 

רשי - "הללו הפנים

שאתה

מראה לתוכן

הן

מראות לך"

 

תפילה לעני

כאיל תערוג

צמאה לך נפשי

הוי כל צמא לכו למים

 

רשי - "אדם יודע

שחבירו אוהבו

כן הוא מראה לו

פנים"

 

בכל מאדך

פנים לה פנים אתבסמא

ואזלו שלימותא

כחדא אדם

 

מים עליונים

הלבישו הפנים

כרובים היורים

זאת בה זה

כי זה כל האדם 

 

האשה

לב

אדון העולם

מלך 

שומר אדוניו יכובד

כמים הפנים

 

מים שקטים צלולים

שכינה ביניהם

ברית מנוחה

פדה בשלום 

אז הייתי בעיניו 

 

-------------

 

הפנים - זכר

לפנים - נקבה

ימין

חסד המשפיע הנותן

כ' הדמיון כמידת הנתינה

שמאל

גבורה מתיקות המקבל

כן כמידת הקבלה

קו אמצע

תכלית האדם

זכר ונקבה ברא אתם

הפנים לפנים

לב אחד

מרחמם

 

***************

The woman
Is called
Heart
בטח בה

לב בעלה
 

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©