Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

והעיקר שלא יתפחד

April 28, 2019

ברוך השם

דע

שהאדם

צריך לעבור

על גשר צר מאד מאד

והכלל והעיקר

שלא יתפחד כלל

 

ליקוטי מוהר"ן תורה מח תנינא

 

גשר = רגש

צר = רצ

גשר רגש צר

בו ירוץ צדיק

היצירה בנויה

לפי מודל קבר רחל

שתי תיבות

וכיפה

 

ביצירה

התיבות נישאות

על עמוד רם

יסוד עולם

כאומר

רגליה יורדות מות

 

התיבה עם הכיפה

בנויה אותיות עיקר

מיוחסת לרחל

 

שעיקר ענינו של יעקב

ברחל 

היא עקרת הבית

 

אותיות - עיק

מתארות 

"מ" 

פתוחה

 

על היוד

חקוקה המנורה

 

בלשון רבי נחמן מברסלב

מודגש הצורך

לעבור

דע שהאדם צריך

צריך

דע

בניקוד

פתח

ודגש המחזיק

האות דלת

בפונט החבל

 

החבל

שזור

וכרוך סביב עצמו

באחת ללא הפסק

עודפות רבה

כדי לכתוב דע

לשון דעת

ההוראה - וה,עיקר

שלא יתפחד

לעבור

בה אש ובה מים

 

עיקר היא רחל

עיקר = רקיע

רקיע שמים

אש ומים

שלא יתפחד

 

 יתפחד = 502 = בך = בשר

 

יתפחד

מתאים לבנין יתפעל

 

שלא יתפעל

מה,עיקר

יהא שלו

ויבוא על מקומו

שלם

שלום

 

ידע פחד

הוא הנכס של יעקב

השומר מציל ומנצח

 

"ופחד יצחק היה לי"

שבח והלל 

בפי יעקב

שקנה פחד

מאמא רחל

עלמא דאיתגליא

הה תתאה

חייבת להיות

על הדרך

לקבל השבים

מחוץ למערה

וה = אדם

זכר ונקבה

גולשים

 

כי צריך לעבור

על גשר צר

כלל = פ

ארובות למד 

שאספו הכל

מיתמרות ע,ש,ן לגבוה

בבואי

מי פה דן

בדרך אפר,ת

היא בית הלחם

מה תא עלי רחל

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©