Recent Posts

February 19, 2019

Please reload

April 28, 2019

ברוך השם

דע

שהאדם

צריך לעבור

על גשר צר מאד מאד

והכלל והעיקר

שלא יתפחד כלל

ליקוטי מוהר"ן תורה מח תנינא

גשר = רגש

צר = רצ

גשר רגש צר

בו ירוץ צדיק

היצירה בנויה

לפי מודל קבר רחל

שתי תיבות

וכיפה

ביצירה

התיבות נישאות

על עמוד רם

יסוד עולם

כאומר

רגליה יורדות מות

התיבה עם הכיפה

בנויה אותיות עיקר

מיוחס...

February 19, 2019

ברוך השם

המלך

יושב

על כסא

רם ונשא.

עבודת יצחק

שמורה לכל יהודי

מלכות יצחק רבקה

מדרגות העבודה

ישרים

צדיקים

חסידים

קדושים

ראשי תיבות יצחק.

המלכות משתבחת

הלב

הבנין

תפארת = תת פאר. תת רפא

רומם

ברך

קדש

הלל

ראשי תיבות רבקה

עליית המדרגות

בתדרי צבעים

מהעולם הזה - אדום

ועד קרוב למלך - סגול זך ובהיר.

עליית...

November 7, 2018

ברוך השם

הפסוק

משלי - כז פסוק יט

"כמים הפנים

לפנים כן

לב 

האדם לאדם"

הלימוד

האשה

נקראת לב

מקבלת לתוכה

משקפת ועולה

לית לה 

מגרמא כלום

הפנים מאירים לה

שפכי כמים לבך

כמים הפנים

רשי - "הללו הפנים

שאתה

מראה לתוכן

הן

מראות לך"

תפילה לעני

כאיל תערוג

צמאה לך נפשי

הוי כל צמא לכו למים

רשי - "אדם יודע

שחבי...

October 21, 2018


ברוך השם


The piece is called
"Good glue"
"Best glue"
And there are all kinds of glue

Some stick well
Excellent paste

We have already learned
First condition
For a suitable connection
Of two pieces of wood

Is a shif clean and smooth
The adhesive surface
Really slipping
Until there ar...

July 24, 2018

ברוך השם

שלשה

שותפים

באדם

היצירה מתארת

הדבקת אותיות

נשמה לגוף

דעת

לקליטת

אותיות העיבור

 ברחמים

מגילת קלף 

ובה כתב אשורי

בדיו שחורה

עיבור

מחבר

אותיות נשמה וגוף

כרעיון 

שדבק בי

כתינוק 

מכוסה בבטן אמו

כאותיות בספר

שטרם פתחתי

כתורה שלמדתי

ועדיין לא השגתי

אותיות

עיבור

אחר הלידה

אותיות החומר 

יניקה

פסילת...

July 22, 2018

ברוך השם

הלימוד 

אדכרנא

דשמענא מבוצינא קדישא

דשמע משמיה

דרבי אליעזר

דכד נפקו 

ישראל ממצרים

בעא קב"ה

למבני לון 

ביתא קדישא

ולנחתא ליה 

מגו שמי רקיעין

ומדארגיזו קמיה

ביתא אתבני

על ידא דבר נש

ובגין כך לא אתקיים

ההוא בית ראשון

באתכסיא 

אסתלק לעילא

ובגו דאינון עננין

הוי בית ראשון

בעובדא טמירא

דסל...

ברוך השם

הלימוד

כסא דוד 

בונה חומת ירושלים

מגדל דוד

והכינור בחומה

שער הרחמים

בחזית הכסא

הר הזיתים

 המצבות כותבות 

לך אנחנו מחכים

ממקומך מלכנו

תופיע

ותמלוך עלינו

כי מחכים אנחנו לך

דרך הנשר בשמים

באתר דיעקב

שושנה

סהדותא ליחודא עלאה

מתי תמלוך בציון

בקרוב בימינו לעולם ועד

הכלה

משער כסא העי...

June 12, 2018

ברוך השם

העצים

מוחאים כפיים

חמשה עצים

חמשת חלקי 

הנשמה

לכל עץ

בשמים

צהר חלון

טובה מאירה

 כל עץ נכתב 

 בשתי זרועות - לאות עין

ושתים לצדיק

כפות האמצע פנימה

וכפות החוץ למפגש

עם עץ שכן

מנותר כפות

בלא כף הדמיון

תופ פות

חמשה

שיושבין ועוסקין בתורה

שכינה שרויה ביניהם

מסכת אבות פרק ג משנה ו

שנאמ...

June 4, 2018

ברוך השם

הלימוד

מצריים אם כל הגלויות

פרעה - הערפ - פה רע

עוטף ומכסה 

האמת

ויבן

ערי מסכ

נות

לפרעה

את פתם ואת רעמסס

מלך עוזר ומושיע ומגן

ברוך אתה יי'

מגן אברהם

עטרת השער 

כי שמש ומגן יהוה אלהים

חן וכבוד יתן יהוה

לא ימנע טוב

להולכים בתמים

תהלים פד פסוק יב

 כלל גדול בתורה 

עזר כנגדו

וא...

June 4, 2018

ברוך השם 

הלימוד

אלפ היא קו הסיכום

לכל נפלאות החישוב

פרפראות הגימטריא

כשמגיעים לאלפ

מתחיל המניין מחדש

מפני שנגמרו האותיות

ונשמר זכרו

האלף

היא כללות הכל

האגודל הנפלאה בימין

אחד ביחידות אלפ

אחד בעשרות יוד

אחד במאות קוף

איק

אקי

יאק

יקא

קאי

קיא

אלפ גימטריא

111

ובקטנה

משלשים לקדושה

אלפ

בבנין שלש אבנ...

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©